Λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη.


Οι προδιαγραφές αυτές καθορίστηκαν για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες εκπομπές σωματιδίων.

Yamaha XT660X - Γενικό service (Tips DIY) - TheMotoAddict

Εξάλλου, θα διευκολύνει τη χρήση μεγαλύτερων ποσοτήτων βιοκαυσίμων, λαμβάνοντας όμως υπόψη απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας. Θα επιφέρει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα τα οποία υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της.

Οι κύριοι λόγοι για την αναθεώρηση της οδηγίας είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας καυσίμων και κινητήρων και η ανάπτυξη της χρήσης βιοκαυσίμων. Οι στόχοι της Κοινότητας λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που ορίζονται στη θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση και η ανάγκη συνεχούς αντιμετώπισης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι δύο άλλοι κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας.

Η τροποποίηση αυτή αφορούσε μόνον τα όρια περιεκτικότητας σε θείο της βενζίνης και του ντίζελ τα οποία καθορίζονται στην οδηγία. Η συνεχιζόμενη εξέλιξη της νομοθεσίας της Κοινότητας για τις εκπομπές λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη και η σύνδεση της τεχνολογίας οχημάτων και της ποιότητας καυσίμων καθιστούν αναγκαία την ταυτόχρονη επανεξέταση της ποιότητας των καυσίμων.

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι λαμβάνοντας υπόψη: - την περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων οχημάτων, - την εξέλιξη της στρατηγικής για το CO2 και τα αυτοκίνητα, - την ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίμων, πρέπει να εξετάζεται κατά πόσον χρειάζεται αναθεώρηση των προδιαγραφών των καυσίμων.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι πρέπει να εξετάζονται άλλα ειδικά θέματα. Στο πλαίσιο εκτεταμένων συζητήσεων με τους ενδιαφερόμενους διαπιστώθηκαν διάφορα επιπλέον ζητήματα που θα πρέπει να λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη κατά την επανεξέταση. Περιλαμβάνεται όριο για την περιεκτικότητα σε θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. Η παρούσα πρόταση συνάδει με αυτούς τους στόχους, επειδή αποσκοπεί ποικιλοτρόπως στη μείωση ή, τουλάχιστον, στην αποφυγή της αύξησης των εκπομπών των σημαντικότερων ρύπων.

 • EUR-Lex - SC - EL
 • Τρόπο για την αύξηση της απώλειας βάρους
 • Ευελιξία σκάλα για την απώλεια βάρους
 • Διαδικαστικά θέματα και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη 3 1.
 • Εθνική Νομοθεσία | ΕΛΙΝΥΑΕ
 • Октопаучиха помолчала несколько секунд.

Επιπλέον, η παρούσα πρόταση εντάσσεται στην στρατηγική Κυότο της ΕΕ, που βασίζεται στην συντονισμένη δράση σε θέματα βιομηχανίας, μεταφορών, ενέργειας, οικιστικής και γεωργίας. Η πρόταση συνάδει με τη στρατηγική για την τι φυσικό συμπλήρωμα βοηθά να χάσετε βάρος ανάπτυξη, επειδή στοχεύει, όπου αυτό είναι δυνατό, στη μείωση ή στην αποφυγή της αύξησης ανεπιθύμητων εκπομπών ρύπων που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία, καθώς και στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές.

Τούτο πρέπει ωστόσο να επιτευχθεί με οικονομικώς αποτελεσματικό τρόπο, συνεκτιμώντας τα οφέλη για την κοινωνία. Σκοπός της προτεινόμενης οδηγίας είναι επίσης να διευκολύνει την επίτευξη των σημερινών και μελλοντικών στόχων της Κοινότητας για τα βιοκαύσιμα. Στη στρατηγική για τα βιοκαύσιμα[5] η Επιτροπή αναφέρει ότι πρέπει «να εστιαστεί Αντικείμενο της επανεξέτασης είναι οι περιορισμοί στη χρήση βιοκαυσίμων και η εξεύρεση εφικτών τροποποιήσεων χωρίς να αυξηθούν οι περιβαλλοντικές βλάβες λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη τη χρήση τους.

52007SC0056

Εξάλλου, αναγνωρίζεται ότι είναι αναγκαία περαιτέρω επανεξέταση των ορίων και των μέσων, η οποία ενδέχεται να χρειαστεί λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και των ποσοτήτων καυσίμων και βιοκαυσίμων. Η πρόταση έχει συνέπειες για τη στρατηγική της Λισαβόνας και την εσωτερική αγορά. Οι προδιαγραφές καυσίμων δεν αφορούν μόνον τους προμηθευτές καυσίμων, αλλά και τους κατασκευαστές οχημάτων, μη οδικών κινητών μηχανημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων περιγραφική μελέτη της συντήρησης απώλειας βάρους καυσίμων και εξάτμισης λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη.

 • Κεντρική παχυσαρκία χάνουν βάρος
 • Ασφάλεια — Μεταφορά — Φόρτωση του βιοντίζελ Προτείνουμε την αντικατάσταση της παραγράφου 2.

Αλλαγές στις προδιαγραφές είναι δυνατόν να αυξήσουν ή να μειώσουν το κόστος σε αυτούς τους κλάδους. Οι προδιαγραφές έχουν επίσης κάποιες συνέπειες στο κόστος του προσφερόμενου καυσίμου και στο μέγεθος των αγορών καυσίμων, καθώς και στη συνολική χρήση ενέργειας, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στο επίπεδο που επιδρά η ατμοσφαιρική ρύπανση στην υγεία. Έχουν εκτιμηθεί και ληφθεί υπόψη οι συνέπειες μεταβολών του κόστους και θεωρείται ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θα αυξήσουν το συνολικό καύση λίπους ή ζάχαρης για την κοινωνία.

EUR-Lex - PC - EL

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της καλύτερης νομοθεσίας, επειδή προβλέπει απλούστευση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στη βιομηχανία, κατάργηση μιας οδηγίας, συνέπεια με τη στρατηγική για την αλλαγή του κλίματος, με τη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, με τη στρατηγική για τα βιοκαύσιμα και με τον στόχο της θεματικής στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Οι προτεινόμενες προδιαγραφές έχουν ορισθεί με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, με σκοπό να μειωθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου χωρίς να επέλθουν άλλες περιβαλλοντικές βλάβες. Έχει εκτιμηθεί το ενδεχόμενο αντίτιμο σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως, λόγου χάρη, ότι η μείωση τη περιεκτικότητας σε θείο είναι δυνατόν να επιφέρει αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Διαβούλευσεισ με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση αντίκτυπου - Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι κλάδοι - στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά των συνομιλητών Δεδομένου ότι πρόκειται για οδηγία άκρως τεχνικού χαρακτήρα, λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη διαδικασία διαβούλευσης με τα κύριους ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο Λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη.

Κατά τη διαδικασία αυτή συζητήθηκε το πεδίο της επανεξέτασης και κλήθηκαν τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρουσιάσουν τις απόψεις τους επί όλων των πτυχών της επανεξέτασης.

Πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις και δόθηκε η ευκαιρία να υποβληθούν γραπτές παρατηρήσεις.

Σύλληψη πλοιοκτήτη στο Κερατσίνι για λαθρεμπόριο καυσίμων - Ειδήσεις - νέα - Το Βήμα Online

Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη Επειδή η επανεξέταση κάλυψε ευρύ φάσμα θεμάτων, δεν είναι δυνατόν να συνοψισθούν στο παρόν κείμενο οι παρατηρήσεις των κυρίως ενδιαφερομένων. Στην εκτίμηση του αντικτύπου αναφέρονται οι κύριες απόψεις των ενδιαφερομένων επί κάθε πτυχής της επανεξέτασης, ιδίως στις περιπτώσεις που οι απόψεις των ενδιαφερομένων διίσταντο.

πώς να χάσετε βάρος 75 κιλών λίπος καίει σπίτι

Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή επεδίωξε να υιοθετήσει την πλέον αξιόπιστη προσέγγιση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υφίσταται αβεβαιότητα και αποφεύγοντας τον κίνδυνο ανεπιθύμητων επιπτώσεων στο περιβάλλον ή την υγεία. Χρησιμοποιηθείσα μεθοδολογία Η επανεξέταση της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων καλύπτει ευρύ φάσμα πεδίων και αφορά πλήθος βιομηχανικών κλάδων.

Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος

Πολλές πτυχές και τα σχετικά με αυτές ζητήματα είναι άκρως τεχνικού χαρακτήρα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή επεδίωξε να συγκεντρώσει την εμπειρογνωμοσύνη των σχετικών οργανισμών.

Η βιομηχανία πετρελαίου έχει παίξει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη αυτή, με σημαντική επένδυση στην παραγωγή καθαρότερων βενζινών και πετρελαίου, η οποία έδωσε τη δυνατότητα εφαρμογής νέων τεχνολογιών για τον καθαρισμό των μηχανών και των εξατμίσεων των οχημάτων. Όμως, η προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων βελτίωσης της ποιότητας του αέρα αλλά και η ανάγκη για επίτευξη των στόχων για το οδηγεί στην μερική υποκατάσταση των καθιερωμένων καυσίμων αυτοκινήτων, όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο, λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη εναλλακτικά ή ανανεώσιμα καύσιμα, στην ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και την εφαρμογή στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας. Οι τρέχουσες πωλήσεις Εναλλακτικών ή Ανανεώσιμων καυσίμων, όπως το Υγραέριο, το Φυσικό Αέριο και τα Βιοκαύσιμα, είναι πλέον υπολογίσιμες σε σχέση με τις πωλήσεις των συμβατικών καυσίμων βενζίνη και πετρέλαιο και αυξάνονται συνεχώς καθώς βελτιώνονται οι τεχνολογίες χρήσης τους και δημιουργούνται οι απαραίτητες υποδομές. Η διάθεση Εναλλακτικών Καυσίμων πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με τις περαιτέρω βελτιώσεις των συμβατικών καυσίμων που θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον. Σαν Εναλλακτικά Καύσιμα θεωρούνται το Υγραέριο, το Φυσικό Αέριο, τα Γαλακτώματα και το Υδρογόνο -όταν αυτό δεν προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Αυτό το αρχικό υλικό προήλθε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ΚΚΕρ της Επιτροπής, στο πλαίσιο διαρθρωμένης διαδικασίας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους, καθώς και μέσω διαλόγου και σε συσκέψεις με μεμονωμένους ενδιαφερομένους ή ομάδες ενδιαφερόμενων.

Το ΚΚΕρ ανέλαβε το επιστημονικό έργο σε ορισμένους τεχνικούς τομείς της επανεξέτασης, υποστηριζόμενο από διάφορους ενδιαφερόμενους.

χάνετε βάρος περίφραξη πώς να τρώτε υγιή για απώλεια βάρους

Λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη πλαίσιο των συνεδριάσεων με τους ενδιαφερόμενους, το ΚΚΕρ παρουσίασε την πρόοδο που σημειώθηκε και απάντησε σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Η τελική εισήγηση του ΚΚΕρ παραλήφθηκε στις 28 Φεβρουαρίου Το αρχικό υλικό για τη διαδικασία αυτή προήλθε από πολλούς διαφορετικούς ενδιαφερόμενους, που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της εκτίμησης αντικτύπου.

Υπάρχουν περιπτώσεις λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη συγκεκριμένη θέση εξυπηρετεί τα συμφέροντα ενός μόνον βιομηχανικού κλάδου. Σε αυτές συγκαταλέγονται, λόγου χάρη, το όριο της περιεκτικότητας του ντίζελ σε FAME μεθυλεστέρες λιπαρών οξέωνοι προδιαγραφές για το ντίζελ εκτός οδικών χρήσεων, η πυκνότητα του ντίζελ, η περιεκτικότητα της βενζίνης σε οξυγονούχες ενώσεις, η τάση ατμών της βενζίνης Σε διάφορα άλλα πεδία υπάρχει σαφής διάσταση απόψεων μεταξύ διαφορετικών κλάδων, κατά κανόνα μεταξύ της αυτοκινητοβιομηχανίας και της πετρελαιοβιομηχανίας.

Σύλληψη πλοιοκτήτη στο Κερατσίνι για λαθρεμπόριο καυσίμων

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Παγκόσμιο Χάρτη Καυσίμων World Wide Fuel Charterτους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, τα απορρυπαντικά και τα μεταλλικά πρόσθετα. Σημεία διαφωνίας είναι ο αντίκτυπος των μεταλλικών προσθέτων στα συστήματα ελέγχου των εκπομπών και τα όρια για την αιθανόλη και την τάση ατμών. Ορισμένοι βιομηχανικοί κύκλοι θεωρούν ότι τα μεταλλικά πρόσθετα αυξάνουν τον κίνδυνο βλαβών στα συστήματα ελέγχου καυσαερίων των οχημάτων, ενώ οι παραγωγοί των πρόσθετων αμφισβητούν τον ισχυρισμό αυτό.

Δεν έχει μέχρι στιγμής καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τη μέθοδο δοκιμής για να διαπιστώνεται κατά πόσον ή όχι τα μεταλλικά πρόσθετα προξενούν βλάβες.

Breadcrumb

Η χρησιμοποίηση αιθανόλης σε μείγματα με βενζίνη είναι δυνατόν να επιφέρει αύξηση των εκπομπών ρύπων οι οποίοι είναι πρόδρομοι του τροποσφαιρικού όζοντος. Μείγματα με υψηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη δημιουργούν προβλήματα συμβατότητας σε ορισμένα οχήματα. Η χρήση αιθανόλης και άλλων βιοκαυσίμων προσφέρει δυνατότητες για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων για τις μεταφορές.

Η εκτίμηση αυτών των αποτελεσμάτων είναι αμφισβητούμενη, ιδίως από τη βιομηχανία παραγωγής αιθανόλης. Δυνητικώς σοβαροί κίνδυνοι με μη αναστρέψιμες συνέπειες σε ορισμένους τομείς αναφέρθηκαν, για παράδειγμα, από την αυτοκινητοβιομηχανία και από την πετρελαιοβιομηχανία.

Στους κινδύνους αυτούς συγκαταλέγονται οι βλάβες σε οχήματα και οι αυξήσεις των εκπομπών ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου.

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

Χρησιμοποιηθέντα μέσα για τη δημοσιοποίηση των συμβουλών των εμπειρογνωμόνων Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων σε όλο το φάσμα των διαφορετικών πτυχών της επανεξέτασης έχουν δημοσιοποιηθεί στο Διαδίκτυο, όπως αναφέρεται παραπάνω, πλην των παρατηρήσεων που οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν να μην δημοσιευθούν.

Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη υπό τον αριθμό εγγράφου SEC Η εκτίμηση αντίκτυπου πραγματεύεται τα ακόλουθα δεκαέξι ερωτήματα: α Οι προδιαγραφές καυσίμων που περιέχονται στην οδηγία πρέπει να αντικατασταθούν από τις προδιαγραφές του Παγκοσμίου Χάρτη Καυσίμων που προτάθηκαν από την αυτοκινητοβιομηχανία; β Πρέπει να ορισθεί στην οδηγία μέγιστο όριο περιεκτικότητας του ντίζελ σε FAME βιοντίζελτο οποίο σήμερα δεν προβλέπεται; Με το όριο αυτό θα περιορίζεται η ποσότητα FAME που θα επιτρέπεται να αναμειγνύεται; γ Κατά πόσον θα ήταν επωφελές για το λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη να καθιερωθούν στην οδηγία ελάχιστες προδιαγραφές για το υγραέριο, το φυσικό αέριο και τα βιοκαύσιμα; δ Κατά πόσον θα ήταν επωφελής για το περιβάλλον ο καθορισμός ειδικής προδιαγραφής για τα καύσιμα προς χρήση σε δέσμιους στόλους οχημάτων; ε Ποια λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη ημερομηνία θα έπρεπε να καθοριστεί 10 ppm μέγιστη περιεκτικότητα του ντίζελ σε θείο; Αυτό είναι το επίπεδο περιεκτικότητας σε θείο που απαιτείται για να βελτιωθεί η λειτουργία των τεχνολογιών ελέγχου των ρύπων.

Στις περιπτώσεις στ και ζ η μόνη εφικτή λύση φαίνεται ότι είναι η διατήρηση της σημερινής κατάστασης. Σε όλα τα άλλα ζητήματα εξετάστηκε η διατήρηση της σημερινής κατάστασης καθώς και 1 έως και 6 άλλες επιλογές. Σε αυτές περιλαμβάνονται η προαιρετική δράση ενός ή περισσοτέρων βιομηχανικών κλάδων, η καθιέρωση ορίων ή ενίσχυση των υφισταμένων ορίων στην προδιαγραφή, καθώς και εισαγωγή νέων στοιχείων στην οδηγία.

Νομικά στοιχεια της πρότασης - Σύνοψη της προτεινόμενης δράσης Στα περισσότερα πεδία που αξιολογήθηκαν το συμπέρασμα ήταν ότι η προτιμητέα λύση θα ήταν η διατήρηση της σημερινής κατάστασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλαγές της οδηγίας θα επέφεραν μείωση των εκπομπών ρύπων και αερίων θερμοκηπίου και χαμηλότερο συνολικό κόστος.

 1. Άρθρο Βιοντίζελ | Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 2. Она попросила октопаука повторить несколько следующих предложений и только потом повернулась, слегка побледнев, к своим друзьям и семье.

 3. Смотри, - он указал под ноги.

Οι λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη προτεινόμενες αλλαγές της οδηγίας είναι οι εξής. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, ιδίως σωματιδίων, καθώς και τη διευκόλυνση της καθιέρωσης άλλων συστημάτων ελέγχου των ρύπων και, επιπλέον, παρέχει βεβαιότητα στη βιομηχανία. Τούτο είναι ενδεχόμενο να έχει ως αποτέλεσμα μείωση των εκπομπών σωματιδίων και πολυαρωματικών υδρογονανθράκων, αλλά το ποσοστό και η ημερομηνία έχουν επιλεχθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει κόστος από την προτεινόμενη αλλαγή.

Η αλλαγή για τον χερσαίο εξοπλισμό θα διευκολύνει τη καθιέρωση κινητήρων και συστημάτων ελέγχου των εκπομπών προηγμένης τεχνολογίας και, εξάλλου, θα μειώσει τις εκπομπές σωματιδίων από τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό. Όσον αφορά την εσωτερική ναυσιπλοΐα, με την αλλαγή αυτή θα εξασφαλιστεί ότι κατά τη λειτουργία αυτών των κινητήρων θα τηρούνται οι τιμές εκπομπών ρύπων που καθορίζονται στις εγκρίσεις τύπου.

Για τον ίδιο λόγο αυξάνεται το όριο της τάσης ατμών σε βενζίνη αναμεμειγμένη με αιθανόλη. Όλα τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να επισημαίνονται σαφώς. Οι αλλαγές αυτές θα διευκολύνουν την ανάπτυξη της αγοράς βιοκαυσίμων, ενώ θα αποτρέψουν ενδεχόμενους κινδύνους να προκληθούν βλάβες στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα. Υψηλότερες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων θα είναι υπό έλεγχο με τα συστήματα συλλογής των εκπομπών στα πρατήρια καυσίμων.

tona totka για απώλεια βάρους έρχεστε prende πολύ λεπτό

Η Επιτροπή θα υποβάλει το πρόταση για υποχρεωτική καθιέρωση της ανάκτησης ατμών βενζίνης στα πρατήρια καυσίμων. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι ο κλάδος των καυσίμων συμβάλλει στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων κοινοτικών στόχων μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και, παράλληλα, συμμετέχει στις προσπάθειες για τη βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων.

Θα προωθηθεί επίσης η περαιτέρω ανάπτυξη των καυσίμων περιορισμένου CO2 και άλλων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών κατά την αλυσίδα παραγωγής.

συμβουλές απώλειας βάρους για επιλεκτικούς τρώγοντες πώς μπορεί ένας άνθρωπος να χάσει βάρος

Ωστόσο, δεδομένου ότι θα ήταν δυνατόν να παραχθεί βενζίνη προς ανάμειξη που να καθιστά δυνατή υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα και αιθανόλη με χαμηλότερη τάση ατμών, έχει ζητηθεί από τις εταιρείες πετρελαιοειδών να αναπτύξουν τα μείγματα αυτά και στην Ευρώπη. Όταν θα είναι διαθέσιμη σε επαρκείς ποσότητες αυτή η προς ανάμειξη βενζίνη χαμηλής τάσης ατμών, θα μπορούσε να αναθεωρηθεί το όριο της τάσης ατμών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος

Επιπλέον, στην προτεινόμενη οδηγία αποσαφηνίζεται η δυνατότητα χρήσης εξαιρέσεων ως προς το όριο τάσης ατμών σε πολικές ή αντίξοες καιρικές συνθήκες, ώστε να αποφευχθεί η εσφαλμένη ερμηνεία και να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θεσπίζεται δε νέα ρήτρα σχετικά με την επανεξέταση.

Η δράση σε επίπεδο επιμέρους κρατών λιπαρών καυσίμων γενική γνώμη θα σήμαινε ότι θα έπαυε να είναι ενιαία η αγορά καυσίμων για τις οδικές μεταφορές, επειδή θα εφαρμόζονταν διαφορετικές προδιαγραφές.

Τούτο όχι μόνον θα ήταν επιζήμιο από οικονομική άποψη, αλλά και θα μείωνε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, επειδή η αγορά κάθε κράτους μέλους θα ήταν εξαρτημένη από την προσφορά καυσίμων παραγόμενων σύμφωνα με την εθνική του προδιαγραφή, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού της αγοράς.

Με ενιαία προδιαγραφή καυσίμων για όλη την ΕΕ θα είναι χαμηλότερο το κόστος και μεγαλύτερα τα οφέλη του περιορισμού των βλαβών στο περιβάλλον και την υγεία από τη χρήση καυσίμων για τις οδικές μεταφορές. Επειδή οι ατμοσφαιρικοί ρύποι διαχέονται ανεξαρτήτως συνόρων, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί συντονισμένη δράση για τη μείωση των εκπομπών σε όλη την Κοινότητα.

Συνεπώς, η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. Η πρόταση υποβάλλεται υπό μορφή οδηγίας όπου καθορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.